top of page

KOMUNIA ŚWIĘTA

I KOMUNIA ŚWIĘTA W ŚWIĘTEJ RODZINIE

Trwa przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w roku 2024. Otoczmy je naszą modlitwą. Spotkania zwykle odbywają się w środy przed Mszą świętą. Obecność na katechezach jest obowiązkowa, podobnie jak udział w niedzielnej Eucharystii. Informajcje o ewentualnych zmianach w kalendarzu spotkań są umieszczane w naszym biuletynie parafialnym.

 

KATECHEZY

ŚRODA 18:30

 

 

ZAŚWIADCZENIA

Rodzicom, którzy chcą, żeby ich dzieci przyjęły I Komunię Świętą w Polsce mogę wydać zaświadczenie tylko po uprzednim kursie katechetycznym, który jest organizowany w naszej parafii.

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny

71 John Gooch Dr

Enfield EN2 8HG

Holtwhites Hill

parafia enfield polska msza

NASZ ADRES

Kontakt:

ks. Maciej Michałek, proboszcz
tel. 07470804568 
parafiaenfield@gmail.com

Z KATECHIZMU

KKK1406 Jezus mówi: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim"  (J 6, 51. 54. 56).

KKK1407 Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

KKK1409 Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.

KKK1410 Sam Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii.

KKK1412 Istotnymi znakami sakramentu Eucharystii są pszenny chleb i wino gronowe, nad którymi wzywa się błogosławieństwa Ducha Świętego i kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: " To jest Ciało moje za was wydane : To jest kielich Krwi mojej..."

KKK1414 Eucharystia jako ofiara jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i zmarłych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary.

KKK1415 Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.

KKK1416 Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa.

parafia enfield polska msza

"JEŻELI NIE BĘDZIECIE JEDLI
CIAŁA SYNA CZŁOWIECZEGO
ANI PILI KRWI JEGO,
NIE BĘDZIECIE MIELI
ŻYCIA W SOBIE". J 6,53

bottom of page